ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Μελών  Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.)  στα  Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Στυλίδας – Υπάτης, Άμφισσας και Καρπενησίου.


Αποτέλεσμα εικόνας για Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Έχοντας υπόψη: 


1. Την παρ. 13 του άρθ. 111 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α'/31 ‐07‐1990) «Για τον εκσυγ‐ χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 
2. Την παρ. 2 του άρθ. 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α'/13‐02‐2002) «Οργάνωση των περι‐ φερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλ‐ λες διατάξεις». 
3. Την με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08‐10‐2002(ΦΕΚ 1340/τ.Β'/16‐10‐2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμέ‐ νων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 83688/Γ7/22‐07‐2011 Υ.Α. με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύ‐ νων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαί‐ δευσης Κ.Π.Ε.» και την από 02‐08‐2011 ανακοινοποίησή της στο ορθό. 
5. Την με αριθ. Πρωτ. 83691/Γ7/22‐07‐2011 Υ. Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» και την από 01‐08‐2011 ανακοινοποίησή της στο ορθό. 
6. Την με αριθ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/07‐07‐2015 Υ. Α. με θέμα «1. Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης…2. Παράταση αποσπάσεων εκ‐ παιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)». 
7. Την με αριθ. πρωτ. 147895/Δ2/13‐09‐2016 Υπουργική Απόφαση «Πλήρωση κενών θέ‐ σεων Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» 
8. Την εξάντληση των αξιολογικών πινάκων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για τη στελέχωση των Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας. 
9. Τη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπ/κούς που περιλαμβάνονται σε αξιολογικούς πίνακες ΚΠΕ άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων για τη στελέχωση των ΚΠΕ Στερεάς Ελλάδας. 
 10. Την ανάγκη πλήρωσης δύο θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων του Κ.Π.Ε. Άμφισ‐ σας, δύο θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων του Κ.Π.Ε. Στυλίδας – Υπάτης , μιας θέσης μέλους Παιδαγωγικής Ομάδας στο ΚΠΕ Καρπενησίου. 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση ή βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλουν εφόσον επι‐ θυμούν, αίτηση προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, προκειμένου να αποσπαστούν σε κενές θέσεις μελών των Παιδαγωγικών Ο‐ μάδων των Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι την Τετάρτη 19‐10‐2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση να επισυνάψουν βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντί‐ γραφα σχετικών πιστοποιητικών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. β ,άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. Η απόσπαση λήγει την 31/8/2017 εκτός αν με νεότερη ΥΑ προκύψει διαδικασία στελέχωσης των ΚΠΕ οπότε η απόσπαση λήγει με την ανάληψη καθηκόντων από εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν για τις θέσεις αυτές. 
 Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να αποστεί‐ λουν ταχυδρομικά τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα συνημμένα δι‐ καιολογητικά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21‐10‐2016 στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
 Χρήστος Ι. Δημητρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου